PEL DESEMBRE TREMOLA EL VENT I L'HOME MÉS VALENT.

TRETS D'IDENTITAT

Els trets d’identitat del centre, que entenem com els principis ideològics i pedagògics d’actuació que han d’impregnar tot el quefer de l’escola, són els següents:

Pluralisme i valors democràtics.
Han de guiar les preses de decisió, l’organització i la didàctica. Sobre ells es recolza: la llibertat de pensament i d’acció, la responsabilitat, la solidaritat, el respecte als altres (malgrat la discrepància) i el respecte a les minories.

Arrelament al medi.
Cultura i espai són dues cares d’una mateixa realitat que anomenem medi, un recurs didàctic que s’emprarà perquè l’alumnat visca els coneixements, els organitze i universalitze el saber.

Normalització lingüística i cultural.
La llengua d’un poble és el màxim exponent de la seua cultura i considerem que el paper de l’Escola és fonamentalment transmetre a les noves generacions la cultura del poble sense complexos i des de la igualtat, la fidelitat i l’autoestima.

Aconfessionalitat respectuosa.
El Cronista Chabret és centre educatiu aconfessional i per tant preconitza el respecte envers la religió assumida per les persones de la comunitat educativa.

Actitud solidària.
La solidaritat és un valor positiu i universal que treballarem didàcticament per evitar la violència física i psíquica, i qualsevol discriminació per raons socioeconòmiques, ètniques, racials, sexual… Potenciarem la sensibilitat i les actituds que fomenten la cooperació.

Tractament individual de la diversitat.
Formem personalitats concretes, atenint-nos a la capacitat personal, moment evolutiu i situació socioeconòmica i cultural.

Coeducació.
Treballarem pedagògicament perquè l’alumnat conega la seua personalitat i evite la discriminació que sofreix la dona, que es manifesta sovint en actituds, llenguatge, accions i omissions

Metodologia dinamitzadora.
Considerem que el professorat ha de ser suggeridor, dialogant i crític, perquè l’alumnat s’adapte al medi físic i social que l’envolta. La comunicació i el treball han de ser la base de la formació i de l’aprenentatge.

Valoració de l’esforç
Considerem que l’esforç és molt important en l’aprenentatge i en moltes de les tasques que ens exigeix la vida i el tindrem molt en compte a l’hora de valorar l’evolució dels alumnes i els seus resultats.

Creativitat.
Fomentarem les capacitats creatives en totes les matèries del currículum al temps que les reflexives de forma complementària i mai excloent.

Gestió participativa.
Estimularem la participació en la gestió democràtica a nivell del professorat, personal no docent, família i alumnat mitjançant el consell escolar. El claustre s’organitza en base al principi assumit que anomenàrem direcció col·legiada, acceptant voluntàriament i rotativament el càrrec de direcció i la resta de responsabilitats organitzatives.