PEL JUNY, L'ESTIU NO ÉS LLUNY.

RÈGIM INTERN

GENERALITAT VALENCIANA
CONSELLERIA D’EDUCACIÓ
CEIP CRONISTA CHABRET


REGLAMENT DE RÈGIM INTERN
CEIP CRONISTA CHABRET

Codi del Centre: 46007669
Adreça: Plaça del Cronista Chabret,10. 46500 Sagunt
Telèfon: 962661884
Fax: 962654026
Correu electrònic: 46007669@edu.gva.es
Pàgina web : www.cpcronistachabret.blogspot.com


1.- INTRODUCCIÓ.
Tota comunitat humana necessita una sèrie de normes que regulen el seu funcionament.  L’acceptació d’aquestes normes per part de tots els seus components fa que la convivència sigua més fluïda i que es puguen dur a terme els objectius que persegueix l’organització.
Les directrius marcades al RRI es fonamenten en el marc legal vigent, conjuntament amb el Projecte de Centre i la PGA.
El Cronista és una escola que preconitza els valors democràtics, els quals determinen les preses de decisió i l’organització .Didàcticament, tenim com a objectiu la transmissió d’aquest valors sobre els quals es recolza: la llibertat de pensament i d’acció (inseparables de la responsabilitat, la solidaritat, el respecte als altres) malgrat la discrepància. El respecte a les minories i a la resta dels drets humans amb la finalitat d’aconseguir un societat més justa.
El Reglament de Règim Interior recull el conjunt de normes que regulen el funcionament del nostre centre, i garanteix l’adequada coordinació de totes les persones que formen la comunitat
educativa sempre  seguint les directrius i trets d’identitat marcats del nostre PEC.

1.1. Trets d’identitat.
Els trets d’identitat del centre, que entenem com els principis ideològics i pedagògics d’actuació que han d’impregnar tot el quefer de l’escola, són els següents:

1. Pluralisme i valors democràtics.
2. Arrelament al medi.
3. Normalització lingüística i cultural.
4. Aconfessionalitat respectuosa.
5. Actitud solidària.
6. Tractament individual de la diversitat.
7. Coeducació
8. Metodologia dinamitzadora.
9. Valoració de l’esforç
10. Creativitat
11. Gestió participativa.

Per tant el RRI serà la norma interna que vetllarà pels objectius marcats al PEC i promourà i impulsarà les mesures i accions que siguen necessàries per afavorir l’adequat ambient d’estudi i clima escolar, a fi de desenrotllar les capacitats individuals de l’alumnat i facilitar els processos de ensenyança-aprenentatge i les millors condicions per a la qualitat de l’educació.
Correspon al Consell Escolar, escoltat el Claustre, la seva aprovació, així com la de qualsevol  modificació posterior que es propose o que normativament se’ns imposie
Una còpia del RRI es diposita a Secretaria i una altra a la Sala de Professors per a consulta de qualsevol persona de la comunitat educativa. També se’n farà arribar un exemplar a l’AMPA del centre i un resum als pares i mares de tot l’alumnat, una vegada aprovat pel Consell Escolar.
Els casos no previstos en el present Reglament seran resolts pel Consell Escolar.
Aquest Reglament recull la normativa legal en vigor:

 • Decret 39/ 2008 de 4 d’abril referent als Drets i Deures de l’alumnat, pare, mares tutors o tutores, professorat i personal d’administració i serveis.
 • Decret 233/1997 de 2/9/1997 referent al Reglament Orgànic i Funcional de les Escoles d’E.I. i E.P.
 • Ordre de 02/09/2007 per la qual es regula la notificació de les incidències que alteren la convivència escolar (Pla Previ).
 • Decret 233/2004 de 22/10/2004 que es crea l’Observatori per la Convivència Escolar en la C.V.
 • Llei orgànica 1/2004 de 28/12 de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere.
 • Ordre de 31 de març del 2006 per la qual es regula el Pla de Convivència dels centres docents.
 • Reglament de funcionament del servei de menjador empresa COMISLAGUN
 • Reglament conserges dels col·legis públics de l’Ajuntament de Sagunt (basat en la Llei 7/85, de 2 de abril.
 • PLEC de prescripcions tècniques de la neteja SAG Sagunt


2.- ORGANIZACIÓ DEL CENTRE.

2.1. Òrgans de govern.
Els òrgans de govern del Centre són la direcció, la caporalia d’estudis, la secretaria. Col·lectivament constitueixen l’equip directiu.

2.1.1. La Direcció.
Té com a funció el govern i la coordinació de totes les activitats que es realitzen al Centre. Les seues obligacions basant-se en l’article 19 del ROF són:

 • Representar oficialment el Centre.
 • Complir i fer complir les lleis i disposicions vigents.
 • Coordinar les activitats del Centre, sense perjudici de les competències del Consell Escolar.
 • Exercir de cap de tot el personal adscrit al Centre.
 • Orientar en la gestió dels mitjans humans i materials del Centre.
 • Convocar i presidir els actes acadèmics i de reunions de tots els òrgans col·legiats del Centre.
 • Autoritzar les despeses d’acord amb el pressupost del Centre i ordenar els pagaments.
 • Visar les certificacions i documents oficials del Centre.
 • Proposar el nomenament dels altres membres de l’equip directiu, dels coordinadors de cicle i tutors, d’acord amb els criteris establerts pel claustre.
 • Executar els acords dels òrgans col·legiats en l’àmbit de la seua competència.
 • Coordinar la participació dels diversos sectors de la comunitat escolar, procurant els mitjans necessaris per a la més eficaç execució de les respectives atribucions
 • Coordinar l’elaboració i revisió del projecte educatiu i la programació anual.
 • Promoure l’ús vehicular i social del  valencià en les activitats del Centre.
 • Promoure i impulsar les relacions del centre amb les institucions de l’entorn.
 • Presentar la memòria anual sobre les activitats i la situació general del centre al director territorial d’educació.
 • Facilitar l’adequada coordinació amb altres serveis educatius de la demarcació.
 • Subministrar la documentació que li requeresquen les autoritats educatives competents.
 • Garantir la informació que afecte als diferents sectors de la comunitat escolar.
 • Garantir el dret a la reunió del professorat, alumnat, pares i mares de l’alumnat i personal  d’administració i de serveis d’acord amb la normativa vigent.
 • Qualsevol altra que li siga atribuïda legalment o reglamentàriament.


2.1.2. La Caporalia d’Estudis.
Té com a funció el seguiment i la programació de les activitats formatives. Les seues obligacions basant-se en l’article 24 del ROF són:

 • Exercir, sota l’autoritat del director, de cap del personal docent en tot allò que es refereix al règim acadèmic.
 • Substituir el/a director/a en cas d’absència o de malaltia d’aquest.
 • Coordinar i Vetllar per l’execució de les activitats de caràcter acadèmic, d’orientació i complementàries del professorat i alumnat en relació amb el projecte educatiu del Centre, els projectes curriculars i la programació anual.
 • Confeccionar els horaris acadèmics de l’alumnat i del professorat, d’acord amb els criteris del claustre i amb l’horari general i Vetllar perquè es complesquen d’una manera estricta.
 • Coordinar les tasques dels equips de cicle i dels coordinadors d’aquests.
 • Coordinar l’acció dels tutors, de conformitat amb el PAT.
 • Coordinar les substitucions en cas de faltar algun professor. La persona que no té docència directa en eixe moment serà l’encarregada de la tasca.
 • Organitzar els actes acadèmics.
 • Vetllar per l’aprofitament òptim de tots els recursos didàctics i dels espais existents en el centre.
 • Organitzar la participació de l’alumnat en les activitats del centre.
 • Organitzar l’atenció de l’alumnat en els períodes d’esplai i d’altres activitats no lectives.
 • Vetllar pel compliment de les especificacions del pla de normalització lingüística.
 • Qualsevol altra funció que li puga ser encomanada pel director o directora dins del seu àmbit de competència.


2.1.3. La Secretaria.
S’ocupa de la gestió de l’activitat administrativa econòmica del Centre, assumeix la prefectura del
personal d’administració i serveis i exerceix el secretariat en els òrgans col·legiats de govern. Les seues obligacions basant-se en l’article25 del ROF són:

 • Ordenar el règim administratiu del centre.
 • Gestionar els mitjans humans i materials del centre.
 • Actuar com a secretari/a dels òrgans col·legiats de govern, estendre les actes de les sessions i deixar consignats els acords amb el vist-i-plau del director/a.
 • Custodiar els llibres i arxius.
 • Expedir les certificacions que sol·liciten les autoritats i els interessats o els seus representants.
 • Realitzar l’inventari i mantenir-lo actualitzat.
 • Custodiar i organitzar el material didàctic.
 • Exercir, sota l’autorització del/la director/a, com a cap del personal d’administració i de serveis adscrit al centre.
 • Elaborar el projecte del pressupost del centre.
 • Ordenar el règim econòmic, d’acord amb les directrius del/a director/a. Treure’n la comptabilitat i retre’n compte davant de les autoritats competents.
 • Vetllar pel manteniment material del centre en tots els aspectes.
 • Vetllar pel compliment de les especificacions del pla de normalització lingüística pel que fa a l’ús administratiu del valencià.
 • Diligenciar i custodiar els documents generats al centre.
 • Mantenir informada la comunitat educativa  de la normativa legal que arriba la centre.
 • Qualsevol altra funció que li encomane la direcció  dins el seu àmbit de competència.


2.2. Òrgans de participació en el control i la gestió.
Els òrgans de participació i la gestió del Centre són el Consell Escolar i el Claustre.

2.2.1. El Consell Escolar del Centre.
És l’òrgan on els diferents integrants de la comunitat educativa (estudiants, professorat, pares i mares, equip directiu i personal d’administració i serveis) participen en el control i la gestió del Centre. Està format per:

 • La direcció, que el presideix
 • La caporalia d’estudis
 • Sis representants del professorat escollits pel Claustre
 • —Sis representants dels pares i de les mares, un dels quals serà el/la president/a de l’AMPA
 • Dos estudiants escollits entre l’alumnat del tercer cicle.
 • Un/a representant del personal d’administració i serveis
 • El/la secretari/a, amb veu però sense vot, que actua com a secretari/a del Consell.
 • Un representant de l’administració municipal

En cas de produir-se alguna vacant en el sector del professorat, dels estudiants o del personal d’administració i serveis i no hi haja llista d’espera per substituir, es convocaran eleccions parcials per tal que aquest sector no disminueix la seva representació.
Les seves atribucions són les que li assigna l’administració educativa i que estan recollides en la legislació vigent: LOE. Entre altres destaquem:

 • Aprovar i avaluar el projecte educatiu.
 • Decidir sobre l’admissió de l’alumnat, d’acord amb la Llei Orgànica Reguladora del Dret a l’Educació.
 • Aprovar el projecte de pressupost.
 • Adoptar criteris per a l’elaboració de la programació general anual, aprovar-la i avaluar-la, respectant sempre els aspectes docents que afecten al claustre del professorat.
 • Elaborar les directrius per a la programació i el desenvolupament de les activitats escolars complementàries, eixides, visites, viatges, colònies, activitats esportives, artístiques…
 • Establir relacions de col·laboració cultural i educativa amb altres centres.
 • Promoure la renovació de les instal·lacions i de l’equipament escolar, i també vigilar-ne la conservació.
 • Supervisar l’activitat general del centre en els aspectes administratius i docents.
 • Analitzar i avaluar l’evolució del procés d’ensenyament i aprenentatge en el centre per mitjà dels resultats de les avaluacions i de l’anàlisi que faça el claustre.
 • Analitzar i avaluar els informes i els resultats de les avaluacions que, en relació amb el centre, faça l’administració.

L’ assumpció afectiva d’aquestes tasques suposa que funcione amb regularitat i eficàcia, per això s’establirà un pla anual d’activitats i un calendari aproximat de reunions.
Dins del consell escolar funcionaran comissions de treball: la comissió econòmica, la comissió de menjador i la comissió de disciplina i altres que es podran crear quan es considere oportú.

2.2.2. El Claustre.
És l’òrgan propi de participació del professorat en la gestió i la planificació educatives del Centre. Està integrat pel professorat que hi presta serveis, i el presideix la direcció. Les seves funcions són les que determina la normativa vigent: LOE. Entre altres funcions destaquen:

 • Realitzar propostes per a l’elaboració del projecte educatiu, de la programació general anual i de les activitats complementàries i estraescolars.
 • Establir les directrius per a l’elaboració del projectes curriculars, aprovar-los i avaluar-los així com les modificacions posteriors d’aquests.
 • Aprovar els aspectes docents de la programació general anual del centre.
 • Promoure iniciatives en l’àmbit de l’experimentació, la investigació i la innovació pedagògica i de la formació del professorat del centre.
 • Elegir els representants en el consell escolar.
 • Establir el criteris per a l’assignació i la coordinació de tutories i de les activitats d’orientació de l’alumnat.
 • Establir els criteris pedagògics per a l’elaboració dels horaris de l’alumnat.
 • Coordinar l’elaboració dels projectes curriculars.
 • Assegurar la coherència entre el projecte educatiu, el projecte curricular i la programació anual.
 • Vetllar pel compliment i l’avaluació dels projectes curriculars en la pràctica docent.
 • Analitzar i avaluar trimestralment el funcionament general i la situació econòmica del centre.
 • Analitzar i avaluar l’evolució del procés d’ensenyament i aprenentatge del centre pel mitjà dels resultats de les avaluacions i elevar l’anàlisi al consell escolar.
 • Analitzar i valorar qualsevol informe i els resultats de les avaluacions que en relació amb el centre realitze l’administració educativa.

A principi de curs s’establirà el calendari de reunions ordinàries i en la convocatòria concreta de cada reunió l’equip directiu fixarà els punts  de l’ordre del dia mínims i la resta del claustre el completarà, si cal, en el moment que la signa.
El Claustre es reuneix preceptivament una vegada al mes amb caràcter ordinari, i sempre que el
convoque la direcció o ho sol·liciti almenys un terç dels seus membres. L’assistència al Claustre és
obligatòria per a tots els membres. Les inassistències o els retards seran consignats a l’Acta del Claustre.

2.3. Òrgans de coordinació.

2.3.1. Òrgans de coordinació col·legiats.
Comissió Pedagògica
Està formada pel director, cap d’estudis, la psicòloga, la PT, logopeda i els coordinadors de cicle. Podrà incorporar altres membres del Claustre per a realitzar tasques previstes en l’àmbit de les seues atribucions, recollides al ROF i destaquem: elaboració de projectes curriculars, acció Tutorial, adaptacions curriculars l’avaluació i activitats de perfeccionament del professorat.
Cicles
Agrupen a tot el professorat que imparteix docència al cicle. En cas d’especialistes que imparteixen docència a més d’un cicle pertanyerà a un sol, però assistirà als altres sempre que siga requerit pel coordinador.

2.3.2. Òrgans de coordinació unipersonals.
Coordinadors de cicle
Ho serà aquell mestre o mestra del cicle elegit pels membres del ccle i vetllarà per la seua coordinació d’acord amb el projecte educatiu.
Coordinador de TIC
Serà aquella persona amb suficient experiència i formació en noves tecnologies  i disponibilitat adequada que manté al dia la tecnologia del centre i proposa tasques pedagògiques a la resta del professorat. Podrà comptar amb un equip que li ajudarà en les tasques de manteniment.

2.4. Òrgans d’atenció i seguiment de l’alumnat.

2.4.1. La tutoria.
D’acord amb el Projecte formatiu del Centre, la tasca Tutorial és un dels factors en què es basa el reeiximent de l’alumnat. Per això és tan important per al Centre buscar l’organització i el funcionament intern més adients per proporcionar una bona tutorització a l’alumnat . El tutor o tutora ha de conèixer les necessitats i objectius formatius de l’estudiant per tal d’aconsellar-li com treballar per assolir-los. També ha de coordinar-se amb els altres professors de l’alumne per recollir informació i poder transmetre-la-hi de forma entenedora i útil. Aquest equip docent es reuneix en cicles i en Junta d’avaluació per fer el seguiment dels aprenentatges i adoptar les decisions que calguen.
El cap d’estudis s’encarregarà de coordinar l’exercici de les funcions de tutoria i programar l’aplicació del Pla d’Acció Tutorial. Que constarà de les següents parts: alumnat individualment, grup-classe, famílies i equip docent.
Les eixides seran ateses pel  tutor o professorat del cicle que programe l’eixida o visita del grup. Si cal  l’acompanyarà o bé el tutor si no l’ha programada ell o el professor del cicle que menys docència directa tinga eixe dia. Si la visita dura més d’un dia anirà el tutor i altre professor d’acord amb les necessitats del centre en eixe moment. Sempre seran un mínim de dos mestres els que eixiran amb els alumnes.

2.4.2. Equip de cicle.
L’equip de cicle, reunit setmanalment, vetllarà per la coherència i la continuïtat de les accions educatives al llarg de l’Educació Infantil i la Primària., segons corresponga. Quan calga el cicle podrà convertir-se en intercicle és a dir cicles pedagògics on tractarem temes que afecten més d’un cicle. Al mes de setembre hi haurà una reunió perceptiva dels cicles inferiors amb el immediatament superior, on constarà com a punt del dia la transmissió d’informació de l’alumnat que canvia de cicle. A final de curs hi haurà una altra reunió per tractar temes de coordinació de material didàctic.

2.4.3. Equip d’acollida.
El centre té elaborat el projecte d’acollida de l’alumnat nouvingut del qual és responsable la professora d’immersió. Annex I


3.- LA COMUNITAT EDUCATIVA

3.1. Alumnat.

3.1.1. Drets.
L’alumnat té el dret a rebre una formació que li permetesca aconseguir el complet desenvolupament de la seua personalitat. Per tant :

 • Rebre una educació que incloga:
  • El respecte als drets i llibertats fonamentals i l’exercici de la tolerància i de la llibertat dins dels principis democràtics.
  • L’adquisició d’hàbits intel·lectuals, tècniques de treball i coneixements científics, tècnics, humanístics, històrics i estètics.
  • La formació universal de la persona i el coneixement del seu entorn social i cultural i, en especial, de la llengua, la història, la geografia i la cultura de la Comunitat Valenciana.
  • La formació en el respecte a la pluralitat lingüística i cultural.
  • La formació per a la pau, la cooperació i la solidaritat.
  • La formació en la igualtat entre homes i dones.
  • La formació ètica i moral que estiga d’acord amb les seues pròpies conviccions.
  • Desenvolupament harmònic de l’afectivitat, de l’autonomia personal i de la capacitat de relació amb la resta de persones.
  • Desenvolupament de les capacitats físiques i l’educació per la salut.
 • Participar en la millora de la qualitat d’ensenyament.
 • La valoració objectiva del seu rendiment escolar.
 • La informació dels criteris d’avaluació i de les proves que realitzen
 • Sol·licitar aclariments per part del professorat pel que fa a les qualificacions d’activitats acadèmiques.
 • El respecte a la llibertat de consciència i les seues conviccions religioses, ètiques, morals i ideològiques i també la seua intimitat en relació a aquelles creences o conviccions. Aquest dret es garantirà mitjançant:
  • La informació, abans de la matriculació, sobre el caràcter propi del centre.
  • L’elecció per part dels representants de l’alumne/a de la formació religiosa i moral que estiga d’acord amb les seues creences o conviccions.
  • El foment de la capacitat i actitud crítica  que els facilite la realització d’opcions de consciència en llibertat.
  • La implantació d’un ensenyament basat en criteris objectius i exclòs de tota manipulació de l’alumnat, sense perjudici de la llibertat d’expressió que s’exercirà en els termes previstos en l’ordenament jurídic.
 • El respecte de la seua integritat física i moral, i de la seua dignitat personal.
 • El desenvolupament de la seua activitat acadèmica en les adequades condicions de seguretat i higiene.
 • La reserva de tota aquella informació pel que fa a les circumstàncies personals i familiars. Quan les circumstàncies ho requeresquen, la direcció lliurarà la informació a l’òrgan competent.
 • La participació en la vida i funcionament de centre, tant en la activitat escolar com en la seua gestió, en els termes previstos per la llei.
 • Fer propostes sobre l’organització de la jornada escolar mitjançant els seus representants en el consell escolar.
 • La informació pel consell escolar de les qüestions que els afecten.
 • La reunió en el centre, respectant sempre el normal desenvolupament de les activitats acadèmiques.
 • L’orientació escolar i personal.


3.1.2. Deures.
L’ estudi constitueix un deure bàsic de l’alumnat. Aquest deure queda reflectit en les obligacions següents:

 • Assistir a classe i participar en les activitats que desenvolupen el currículum.
 • Respectar els horaris aprovats per tal de dur a terme les activitats del Centre.
 • Seguir les orientacions del professorat pel que fa al seu aprenentatge.
 • Respectar l’exercici del dret a l’estudi dels companys i companyes.
 • Respectar l’exercici dels drets i les llibertats dels membres de la comunitat educativa, cosa que es concreta en les obligacions següents:
 • Respectar la llibertat de consciència i les conviccions religioses, ideològiques, ètiques o morals, així com la dignitat, integritat i intimitat de tots els membres de la comunitat educativa.
 • No discriminar cap membre de la comunitat educativa per raó de naixement, raça, sexe o qualsevol altra circumstància personal o social.
 • Respectar el caràcter propi del centre, el projecte educatiu i el reglament intern
 • Respectar i utilitzar correctament els bens mobles i les instal·lacions del centre.
 • Participar i col·laborar activament, juntament amb la resta dels membres de la comunitat educativa, per tal d’afavorir el millor desplegament de l‘ensenyament, de l’orientació i de la convivència en el centre.
 • Assistir al centre amb la higiene i endreç personal necessari.
 • No assistir al centre quan es patixca malaltia infecto-contagiosa o paràsits.
 • Justificar les faltes d’assistència mitjançant volant mèdic o escrit del pare o mare o representant legal.
 • Aportar el material necessari, proposat pel professorat per al desenvolupament de la classe.
 • Assolir els hàbits que són norma per al bon funcionament del centre. Annex II.
 • Respectar el que estableix aquest reglament.

Els membres de la Comunitat Escolar i especialment el professorat  posaran especial atenció en la prevenció de les actuacions disciplinàries, principalment els comportaments insolidaris, agressius i antisocials, a través del contacte i de la cooperació constant amb les famílies de l’alumnat afectat L’acció Tutorial anirà encaminada a tractar favorablement els problemes de disciplina que es puguen donar.
Al principi de curs les assemblees de classe establiran les normes bàsiques de comportament i al llarg del curs s’avaluaran i decidiran les actuacions pertinents sobre els comportaments irregulars.  Insistirem que en temps d’esbarjo no es poden utilitzar pilotes o balons que no siguen del centre. Els balons de cuir sols s’utilitzaran baix l’estricta vigilància del professorat d’educació física o activitat extraescolar.

3.2. Professorat
L’activitat del professorat s’orientarà a la realització dels objectius del  projecte educatiu amb responsabilitat i honradesa professional, comprometent-se a respectar i seguir la línia metodològica marcada.

3.2.1. Drets.

 • Participar en la gestió, control i avaluació de l’activitat del centre.
 • Exercir la llibertat de càtedra prenent com a límit la Constitució i les Lleis que la desenvolupen.
 • Tenir els mitjans necessaris i adequats per al desenvolupament de la seua activitat i no ser molestat en l’exercici de les sues classes i tasques educatives.
 • Convocar les famílies per qualsevol assumpte relacionat amb l’educació dels seus/es fills/es.
 • Mantenir la intimitat personal i no ser jutjat per les seues idees en qualsevol àmbit.
 • Ser respectat i valorats  per l’alumnat, les famílies i els altres membres de la comunitat escolar i societat en general.
 • Rebre informació puntual dels acords del consell escolar.
 • Rebre informació dels acords del consell escolar municipal.
 • Rebre informació puntual i concreta dels acords o comunicacions de la junta de personal docent.
 • Emprar els drets laborals reconeguts al conjunt dels treballadors (reunió, expressió, afiliació, vaga…)
 • Rebre els plans de formació i formació permanent.
 • Participar en la millora de la convivència del centre.
 • Utilitzar el tauló d’informació sindical que es trobarà en lloc accessible.

Els actes que no respecten els drets del professorat podran ser objecte de recurs davant de la direcció, consell escolar o serveis territorials.

3.2.2. Deures.

 • Formar part del claustre i de la comissió pedagògica i assistir a les seues reunions.
 • Assumir les responsabilitats organitzatives i didàctiques encomanades pel claustre.
 • Assolir i impulsar les decisions acordades.
 • Complir i fer complir les normes que, per al bon funcionament de l’activitat educativa del centre, emanen del claustre i del consell escolar.
 • Responsabilitzar-se del manteniment de la bona convivència entre l’alumnat.
 • Cooperar en el manteniment i bon ús de les instal·lacions i del material.
 • Assistir amb puntualitat, justificant les absències.
 • Realitzar les programacions d’aula atenent-se a la línia pedagògica del centre i amb la major coordinació possible amb els companys de cicle.
 • Participar en els treballs o projectes d’investigació i actualització que es realitzen al centre.
 • Convocar  a les famílies quan les circumstàncies ho requeresquen.
 • Rebre les famílies quan aquestes ho sol·liciten dins l’horari de tutoria establert o previ acord de les dues parts.
 • Mantenir reunions amb les famílies al menys una vegada al trimestre, convocades amb suficient antelació.
 • Mantenir una actitud de respecte, comprensió i ajuda envers l’alumnat, preocupant-se per les condicions ambientals sense fer discriminacions per raons de sexe, raça, religió, creences o d’altres.
 • Fomentar les assemblees de classe i participar-hi.
 • Mantenir reunions individuals amb els/es alumnes si les circumstàncies ho requereixen.
 • Procurar conèixer les característiques sociopsicològiques de l’alumnat, prestant l’atenció adequada a cadascú.
 • Portar el seguiment de l’alumnat i donar compliment dels diferents informes acadèmics.
 • Realitzar l’avaluació continua de l’alumnat, informant puntualment les famílies i l’alumnat.
 • Complir i fer complir a l’alumnat aquest reglament.


3.3. Personal no docent.
Considerem personal no docent aquelles persones que no dedicant-se a la docència treballen al centre, en règim estable i continuat, siga el que siga el tipus de contracte i reglament pel qual es regesca on queden reflectits els seus drets i deures.

3.3.1. Drets.
A més el personal d’administració i servicis, com a membres de la comunitat educativa, i en l’exercici de les seues funcions legalment establides, tindran els següents drets:

 • A ser respectats, rebre un tracte adequat i ser valorats per la comunitat educativa, i per la societat en general, en l’exercici de les seues funcions.
 • A col·laborar amb el centre per a establir un bon clima de convivència en este.
 • A rebre defensa jurídica i protecció de l’administració pública en els procediments que se seguisquen davant de qualsevol orde jurisdiccional com a conseqüència de l’exercici legítim de les seues funcions o càrrecs públics, en els termes establits en la Llei d’Assistència Jurídica a la Generalitat.


3.3.2. Deures.
Del conserge:

 • Col·laborar amb el centre per a establir un bon clima de convivència en este.
 • Vigilància i custòdia durant la jornada laboral de l’edifici escolar i de les seues instal·lacions.
 • Obrir, deu minuts abans de l’horari d’entrada les portes d’accés i tancar-les deu minuts després de l’horari d’entrada i eixida.
 • Realitzar una inspecció de totes les dependències, apagar llums, tancar portes i finestres, connectar i desconnectar tots els sistemes de tancament del centre.
 • Connectar el sistema de calefacció al començament de la jornada escolar.—Regar el pati de terra.
 • Comunicar a la direcció del centre i a l’Ajuntament els desperfectes que s’observen a les instal·lacions, així com les deficiències en el servei de neteja.
 • Vetllar pel bon funcionament de totes les instal·lacions, si no pot reparar qualsevol deficiència, informarà a la Direcció del centre i al servei municipal.
 • Reparar xicotetes avaries:
  • canviar i col·locar tubs de llum o interruptors.
  • reparar els panys de les portes.
  • ajustar aixetes, col·locar  penjadors, quadres…
  • traslladar materials, mobiliari…
 • Col·laborar amb el professorat en la utilització de màquines reproductores: multicopistes, gravadores, fotocopiadores…
 • Recollir i distribuir la correspondència així com les comunicacions amb l’Ajuntament.
 • Rebre les trucades telefòniques i passar-les al/a destinatari/a.
 • Col·laborar amb la brigada de jardins en la cura i manteniment de jardins i plantes.
 • Retindré els alumnes que ixquen de l’edifici en hores lectives i comunicar-ho al professorat.
 • Posar en coneixement del professorat si observa desordres als corredors o altres dependències.
 • Acompanyar els/es alumnes en cas necessari al seu domicili, avisant abans les família.
 • Comunicar les absències justificades al director/a.

Educadors/es de menjador:

 • Tenir cura i vigilar els comensals, així com de les instal·lacions i dels estris.
 • Realitzar juntament amb el professorat el pla educatiu del menjador.
 • Treballar i desenvolupar els hàbits educatius a l’hora de menjar.
 • Realitzar i vigilar les activitats d’esplai de l’alumnat abans i després de dinar.
 • Realitzar cures de ferides que no suposen un coneixement sanitari.
 • Acompanyar els/es alumnes en cas necessari al seu domicili.
 • Informar a les famílies de les activitats dels seus fills al menjador.


Auxiliars del menjador:

 • Netejar taules, cadires, menjador, cuina i estris.
 • Parar les taules.
 • Retirar els coberts, plats, gots, safate i escurar-los.
 • Col·laborar amb els/es educadors/es en el control i vigilància dels comensals durant les hores del menjar.


Netejadores.
Realitzaran la neteja de totes les dependències de l’edifici amb la frequència i obligacions que marca el seu plec de prescripcions de tècniques de la neteja.

3.4. Pares i mares.

3.4.1 Drets.

 • Rebre informació  del Projecte Educatiu, al formar part de la Comunitat Escolar.
 • Rebre informació periòdicament pel professorat al llarg del curs escolar de l’evolució del seu/a fill/a.
 • Ser atesos pel/a professor/a tutor/a en primer lloc i per l’equip directiu davant de qualsevol problemàtica els dies i hores establerts.
 • Ser informats de la programació anual del centre, així com la seua memòria o avaluació al finalitzar el curs escolar.
 • Participar en la gestió del centre a través dels seus representants en els òrgans pertinents.
 • Presentar propostes d’activitats i millores en el centre per mitjà dels seus representants al consell escolar.
 • Organitzar-se constituint associacions.
 • Rebre informació sobre la política de beques.


3.4.1.1 Informació famílies de l’alumnat.
La informació a les famílies és farà tal i com cada curs es programe al PAT (Pla d’Acció Tutorial). Si el pare i la mare estan separats seguirem estrictament el que diu la sentència. A més a més la persona que no té la custòdia serà informada pel tutor/a sempre i quant es pacte a l’inici de curs.

3.4.2. Deures.
Respecte del centre:

 • Conèixer el projecte educatiu i complir el reglament intern.
 • Complir i fer complir les normes establertes en matèria d’educació obligatòria.
 • Atendre les citacions del centre i acudir a elles.
 • Recolzar les peticions, demandes i gestions dels òrgans de govern del centre que tendisquen al millor servei d’aquest.

Respecte al professorat:

 • Facilitar informació i dades relatives dels/es seus/es fills/es al professorat.
 • No menysprear o desqualificar als/es professors/es en presència dels/es seus/es fills/es.
 • Acudir a totes les citacions que sol·liciten els/es professors/es dins de l’horari designat al respecte sempre que els siga possible, de no ser així han de comunicar-ho al professorat.
 • Respecte als seus fills/es.
 • Facilitar-los l’educació.
 • Procurar per l’assistència dels fills/es a l’escola.
 • Procurar pel compliment de les normes d’higiene i neteja personal dels fills/es a l’assistir al centre.
 • Procurar el material necessari per al desenvolupament de les classes.
 • Col·laborar en l’assoliment dels hàbits proposats pel centre fent-los extensius a l’àmbit familiar.4.- FUNCIONAMENT DEL CENTRE

4.1. Documents de gestió

4.1.1. El Projecte Educatiu
Determina les línies d’acció que donen coherència a tots els sectors de l’escola i orienta el procés d’actuació per tal de respondre a les necessitats dels alumnes, a les exigències legals i a les circumstàncies que incideixen en l’acció educativa escolar. Dins del mateix trobem el Projecte Curricular que recull la programació dels objectius i continguts a assolir en les diverses àrees, així com els criteris metodològics i d’avaluació.

4.1.2. El Projecte Lingüístic.
Contempla el tractament de les tres llengües i queda reflectit al disseny particular del programa plurilíngüe.

4.1.3. La Programació General Anual.
És un document que regula la planificació de les actuacions amb l’alumnat: horaris, eixides, avaluacions.

4.2. Organització de les activitats

4.2.1 El marc temporal.
L’horari del centre és de 9 a 15 i  de 15 a 19h.
Les activitats docents es realitzen de 9 a 12 i de 15 a 17h.
El temps dedicat al menjador és de 12 a 15h
L’horari d’atenció al públic és 9:00 a 9:45 i de 12 a 13 h
El calendari dels dies d’obertura es basarà en la programació del curs i en les instruccions específiques lliurades per la Conselleria d’Educació.

4.2.1.1. Entrades i eixides del centre
El centre obrirà les portes ales  un quart abans de l’hora d’entrada i cinc minuts abans de l’hora d’eixida. La porta d’entrada habitual és la de Sants de la Pedra. Quan ploga romandran obertes les tres portes d’accés al centre. Si s’entra per les portes de la Plaça del Cronista Chabret cal entrar pel corredor que li pertoca a cada alumne. Cal saber que aquestes portes obriran cinc minuts abans de l’hora d’entrada i d’eixida per evitar aglomeracions davant de la porta del despatx i en el corredor d’infantil. Quan un xiquet/a haja d’eixir del centre, els pares o tutors responsables hauran de signar el paper d’autorització que estarà en consergeria.

4.2.1.2. Activitats extraescolars de 12 a 14h
El responsable és aquella persona que l’organitza, inclòs de la dependència del centre que utilitzen. Si el centre necessitarà la dependència l’activitat canviaria d’ubicació. De cap de les maneres l’alumnat voltarà pel centre sense vigilància dels monitors encarregats.

4.2.1.3. Biblioteca
La biblioteca estarà oberta els dies establerts a la PGA, de 12 a 13h, sota la supervisió d’un professor/a. A principi de curs els pares i mares seran informats del dies per la qual cosa recolliran els seus fills i filles a les 13h. L’alumnat per tant no pot de cap manera romandre al centre en altra dependència que no siga la biblioteca.

4.2.2. Assistència i seguiment de l’alumnat
El Centre ha de facilitar els recursos perquè els aprenentatges que s’hi fan tinguen lloc en un bon ambient de treball. Els participants, però, també hi han de contribuir amb la seva actitud positiva i màxima col·laboració.
Les faltes tenen una incidència negativa i directa en el procés d’aprenentatge, tant si són justificades com si no ho són. Per tant, el/la tutor/a del grup ha d’estar assabentat de l’assistència al Centre de cadascun dels seus i les seves alumnes; per això,  el tutor farà el seguiment de les faltes que seran justificades pels pares o mares.
En les reunions de cicle s’inclourà un punt de l’ordre del dia per tractar aquest tema de l’assistència a classe sempre que es considere oportú.

4.2.3.  Funcionament del Menjador
L’encarregat de menjador mantindrà al dia les normes que han estat aprovades per al bon funcionament del mateix i les farà complir. Les conductes contraries ales normes de convivència seran resoltes pels monitors de menjador , que informaran a l’encarregat i a la direcció. Els monitors/es del menjador són els responsables de l’alumnat en eixe temps.
Els dies d’activitat extraescolar on calga dur dinar, a l’alumnat  que fa ús del servei de menjador li serà lliurat un pic-nic per part de l’empresa que ens fa el servei. En cap cas se li lliurarà a la família.

4.3. Organització econòmica i administrativa

4.3.1. Règim administratiu.
Al Centre hi ha els següents Llibres de registre:
d’actes de cicles, comissions, claustres i de Consell Escolar.
de títols de Graduat Escolar i Certificat d’escolaritat.
de comptabilitat.
d’assistència diària de l’alumnat al Centre per realitzar activitats lectives o extraescolars.
S’arxiven:
albarans de material.
els expedients i historials acadèmics de l’alumnat.
els documents d’entrades i sortides de correspondència oficial.
les factures i els contractes amb les empreses.
les Juntes d’avaluació
Cada cicle arxiva la còpia de les actes de les seves reunions.,
Suport informàtic:
actes de cicles, comissions, claustres i consell escolar.
part de faltes mensual.
inventari de les TIC.
còpies de les PGA, diversos balanços econòmics i memòries de cada curs.
còpia de diversos documents emesos per la secretaria del centre.

4.3.2. Règim econòmic.
Els ingressos provenen de l’assignació de la Conselleria d’Educació de la Generalitat Valenciana. Des de l’any 2004 existeix un conveni amb l’ajuntament de Sagunt pel qual el centre gestiona l’assignació de manteniment de l’edifici. Tot i això, el Centre podrà acceptar les aportacions voluntàries que se li puguin fer.
El pressupost anual del Centre és elaborat per la secretaria, és avalat pel Claustre i aprovat pel Consell Escolar.

5.- NORMES DE CONVIVÈNCIA
Des del curs 2006-2007 el centre compta amb un Pla de convivència seguint les directrius marcades pel CEFIRE de Sagunt.
Està basat en l’ORDRE de 31 de març del 2006 de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual és regula el pla de convivència dels centres docents.
La finalitat del nostre Pla de Convivència, Annex III, és formar persones que arriben a ser ciutadans amb esperit crític, responsables i lliures que no sols puguen integrar-se en la societat, sinó transformar-la i millorar-la. Pensem que la convivència és un procés formatiu, encaminat a gestionar les situacions de relació malgrat els conflictes, entre els membres que formen una comunitat. El centre ha de ser un espai de participació i relació respectuosa entre tots i totes, afavorint un clima basat en el respecte, el diàleg i la col·laboració dins del model integrat de gestió preventiva i des d’una vessant de resolució de conflictes, compatible amb el compliment de les normes i l’aplicació de sancions, si fora necessari.Es donarà la màxima difusió al Pla i si escau a la tipificació de faltes i les mesures correctores.

5.1. Conductes contràries a les normes de convivència:

5.1.1. Faltes lleus.

 • Les faltes de puntualitat injustificades.
 • Les faltes d’assistència injustificades.
 • Els actes que alteren el normal desenrotllament de les activitats del centre educatiu, especialment els que alteren el normal desenrotllament de les classes.
 • Els actes d’indisciplina.
 • Els actes d’incorrecció o desconsideració, les injúries i ofenses contra els membres de la comunitat educativa.
 • La negativa sistemàtica a portar el material necessari per el desenvolupament del procés d’ensenyança - aprenentatge.
 • La negativa a traslladar la informació facilitada als pares, mares, tutors o tutores per part del centre i viceversa.
 • L’alteració o manipulació de la documentació facilitada als pares, mares, tutors o tutores per part del centre.
 • La suplantació de la  personalitat de membres de la comunitat escolar.
 • La utilització inadequada de les tecnologies de la informació i comunicació durant les activitats que es realitzen en el centre educatiu.
 • L’ús de telèfons mòbils, aparells de so i altres aparells electrònics aliens al procés d’ensenyança- aprenentatge durant les activitats que es realitzen en el centre educatiu.
 • Els actes que dificulten o impedisquen el dret i el deure a l’estudi dels seus companys i companyes.
 • La incitació o estímul a cometre un falta contraria a les normes de convivència.
 • La negativa al compliment de les mesures correctores adoptades davant de conductes contràries a les normes de convivència.
 • L’ús inadequat de les infrastructures i béns o equips materials del centre .
 • La desobediència en el compliment de les normes de caràcter propi del centre i que estiguen incloses en el nostre projecte educatiu.
 • La utilització de balons de cuir llevat del temps de les activitats docents controlades pel professorat.


5.1.2. Faltes greument perjudicials.

 • Els actes greus d’indisciplina i les injúries o ofenses contra membres de la comunitat educativa que sobrepassen la incorrecció o la desconsideració, previstes en el article 35 del present decret.
 • L’agressió física o moral, les amenaces i coaccions i la discriminació greu a qualsevol membre de la comunitat educativa, així com la falta de respecte greu a la integritat i dignitat personal.
 • Les vexacions i humiliacions a qualsevol membre de la comunitat escolar, particularment si tenen un comportament sexista o xenòfob, així com les que es realitzen contra els alumnes més vulnerables per les seues característiques personals, socials o educatives.
 • L’assajament escolar.
 • La suplantació de personalitat en actes de la vida docent.
 • La falsificació, el deteriorament o la sostracció de documentació acadèmica.
 • Els danys greus causats en els locals, materials o documents del centre o en els bens dels membres de la comunitat educativa.
 • Els actes injustificats que pertorben greument el normal desenrotllament de les activitats del centre.
 • Les actuacions que puguen perjudicar o perjudiquen greument la salut i la integritat personal dels membres de la comunitat educativa.
 • La introducció en el centre d’objectes perillosos o substàncies perjudicials per a la salut i la integritat personal dels membres de la comunitat educativa.
 • Les conductes tipificades com a contraries a les normes de convivència del centre.
 • La incitació o estímul a cometre una falta que afecte greument la convivència en el centre.
 • La negativa reiterada al compliment de les mesures educatives correctores, adoptades davant de conductes contraries a les normes de convivència.
 • La negativa al compliment de les mesures disciplinaries adoptades davant de les faltes que afecten greument la convivència en el centre.
 • L’accés indegut o sense autorització a fitxers i servidors del centre.
 • Actes atemptatoris respecte al projecte educatiu, així com al caràcter propi del centre.


5.2. Mesures educatives correctores.

5.2.1. Actuació davant faltes lleus.

 • Amonestació verbal.
 • Compareixença immediata davant el cap o la cap d’estudis o el director o la directora.
 • Amonestació per escrit.
 • Privació de pati per un període màxim de cinc dies.
 • Retirada de materials aliens al procés d’ensenyança-aprenentatge, utilitzats durant les activitats  en el centre educatiu o en les eixides.
 • Reposició del material deteriorat o trencat.
 • Suspensió a participar en les activitats extraescolars o complementàries.( durant els 15 dies següents a la imposició)
 • Suspensió del dret d’assistència a determinades classes per un període no superior a cinc dies lectius. L’alumne romandrà al centre)
 • Qualsevol altra  acceptada per l’equip de cicle on incurrisca la falta i amb el vist-i-plau de la cap d’estudis.


5.2.2. Actuació davant faltes greus.

 • Realització de tasques educadores en horari no lectiu.( durant els trenta dies lectius següents a la imposició).
 • Suspensió del dret a participar en tasques extraescolars o complementaries.
 • Suspensió del dret a la assistència a determinades classes.(entre sis i quinze dies lectius)
 • Canvi de grup o classe de l’alumne o l’alumna per un període superior a cinc dies lectius i igual o inferior a quinze dies.


5.2.3. Conflictes amb el professorat
Si un professor o professora no tutor té queixes raonables relatives a un/a alumne, intentarà solucionar-les parlant amb ell o ella. Si no se solucionen, les comentarà al tutor/a i, si convé, s’adreçarà a l’equip directiu i al psicopedagog/a que estudiaran el cas i iniciaran el procés de mediació.

5.2.4. Desperfectes
El Centre ofereix als estudiants uns espais i materials que, atès que són d’ús comú, han de ser respectats i utilitzats de la forma més correcta possible. Les persones que intencionadament causen desperfectes a les instal·lacions i/o materials es faran càrrec dels costos de les reparacions o substitucions, independentment de les mesures que es puguen prendre. Si s’ignora la identitat dels causants de desperfectes, però són clarament atribuïts a un grup, el cost serà abonat pels integrants del grup.

6.- DISPOSICIONS FINALS
Aquest Reglament de Règim Intern entrarà en vigor a partir de la data de la seva aprovació definitiva pel Consell Escolar.
Qualsevol modificació haurà de ser aprovada per la majoria de dos terços del Consell Escolar.
Tots els membres de la comunitat educativa  tenen l’obligació de conèixer aquest RRI, per la qual cosa se li donarà la màxima publicitat i difusió. El RRI està penjat al Web del centre.