PEL JUNY, L'ESTIU NO ÉS LLUNY.

AVALUACIÓ


DOCUMENT D'AVALUACIÓ


L’avaluació és una eina de reflexió per al coneixement i la millora constant del servei educatiu que ofereix el centre.
El conjunt d’actuacions d’avaluació ha de proporcionar un coneixement aprofundit i interrelacionat de la realitat educativa, útil per a la presa de decisions que contribueixa a la millora de la gestió del centre i de la gestió del currículum, posant una atenció especial en la millora dels resultats d’aprenentatge de l’alumnat.
Cal un plantejament de l’avaluació que relacione els resultats d’aprenentatge dels alumnes, els processos d’ensenyament i aprenentatge, la gestió dels recursos i els objectius que el centre es proposa, d’acord amb les característiques del context en què es desenvolupa l’acció educativa. L’avaluació ha de contribuir a obtenir una visió global del funcionament i dels resultats que aconsegueix el centre, identificant les bones pràctiques i els aspectes susceptibles de millora.
Entenem l’avaluació com un procés integral, en el qual es tenen en compte diferents dimensions o vessants: l’anàlisi del procés d’aprenentatge dels alumnes, l’anàlisi del procés d’ensenyament i de la pràctica docent i l’anàlisi de les programacions d’aula.

AVALUACIÓ  DE L'ALUMNAT

Els criteris d’avaluació són els que responen a la pregunta: què avaluar?
Aquests criteris són les pautes de com serà l’avaluació i representen els indicadors sobre quins aprenentatges ha d’aconseguir l’alumnat. 
Els criteris d’avaluació serveixen de referència per valorar el progressiu grau d’adquisició de les competències bàsiques. Per a l’educació obligatòria, s’identifiquen com a competències bàsiques les vuit següents, anomenades competències transversals:
a) Les competències comunicatives:
1. Competència comunicativa lingüística i audiovisual
2. Competències artística i cultural
b) Les competències metodològiques:
3. Tractament de la informació i competència digital
4. Competència matemàtica
5. Competència d’aprendre a aprendre
c) Les competències personals:
6. Competència d’autonomia i iniciativa personal
d) Competències específiques centrades en viure i habitar el món:
7. Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic
8. Competència social i ciutadana


Els objectius i els continguts de cadascuna de les àrees curriculars han de tenir en compte el desenvolupament integral de totes les competències bàsiques i, en conseqüència, caldrà que des de totes les àrees es tinguen en compte les competències comunicatives, les metodològiques, les personals i, de les específiques, aquells aspectes peculiars que es relacionen amb la pròpia disciplina. Per tant al centre a cada unitat del currículum  tenim especificats els criteris d'avaluació.
Així mateix  hem establert uns criteris d’avaluació mínims per a aquells alumnes que presenten dificultats.

S’avalua en tres moments diferents i complementaris:
• A l’inici de curs o de cada unitat didàctica (UD): avaluació inicial
• Durant el desenvolupament de la UD: avaluació contínua
• Al final de la UD: avaluació sumativa o final

L’avaluació es concep i es practica de la manera següent:

Contínua i global, ja que atén l’aprenentatge com un procés, en el qual es contrasten els diversos moments o fases i, a més, és té en compte el progrés de l’alumne en el conjunt de les àrees del currículum. Se’n preveuen tres modalitats:
1. Avaluació inicial. Proporciona dades sobre el punt de partida de cada alumne, i actua com la primera font d’informació sobre els coneixements previs i les característiques personals. Permet una atenció a les diferències i una metodologia adequada.
2. Avaluació formativa. Concedeix importància a l’evolució al llarg del procés, i confereix una visió de les dificultats i els progressos de cada cas.
3. Avaluació sumativa. Estableix els resultats al terme del procés total d’aprenentatge en cada període formatiu i la consecució dels objectius.

Individualitzada, ja que se centra en l’evolució de cada alumne i en la seua situació inicial i les particularitats.

Integradora, per a la qual cosa preveu l’existència de diferents grups i situacions i la flexibilitat en l’aplicació dels criteris d’avaluació que se seleccionen. 

Qualitativa, en la mesura en què s’aprecien tots els aspectes que incideixen en cada situació particular i s’avaluen de forma equilibrada els diversos nivells de desenvolupament de l’alumne, no tan sols els de caràcter cognitiu.

Orientadora, atés que aporta a l’alumnat la informació necessària per a millorar el propi aprenentatge i adquirir estratègies apropiades.

Alguns dels procediments i instruments de què es disposa per a avaluar el procés d’aprenentatge són els següents:


1.- L’observació sistemàtica:
- Escala d’observació.
- Registre personal.
2.- L’anàlisi de les produccions dels alumnes:
- Monografies.
- Resums.
- Treballs d’aplicació i síntesi.
- Quadern de classe.
- Textos escrits.
- Produccions orals.
3.- Els intercanvis orals amb els alumnes:
- Diàleg.
- Entrevista.
- Posades en comú.
- Assemblees.
4.- Les proves específiques:
- Objectives.
- Obertes.
- Exposició d’un tema.
- Resolució d’exercicis.
5.- L’autoavaluació

Tindrem en compte l'atenció a la diversitat de l’aula. Alguns aspectes que responen a aquesta qüestió són: flexibilització d’objectius didàctics, diferents agrupaments, activitats d’ampliació i reforç, tipus d’avaluació...
En cada UD s’inclou un apartat dedicat a l’atenció a la diversitat on queda palesa la importància que concedim a aquesta realitat i la resposta educativa que proposem.

PONDERACIÓ DELS ASPECTES A AVALUAR


                          CICLE INICIAL             CICLE MITJÀ              CICLE SUPERIOR


Coneixements                 30%                        50%                                       60%
Habilitats                        40%                        30%                                        20%
Actitud                           30%                        20%                                        20%GRADACIÓ DE L’AVALUACIÓ (ítems)
Per a l’avaluació dels coneixements i de les habilitats. De més a menys:
- Excel·lent E
- Notable N
- Bé B
- Suficient S
- Insuficient I
Per a l’avaluació de l’actitud. De més a menys:
- Molt bona MB
- Bona B
- Adequada A
- Poc adequada PA
- Gens adequada GA

INFORMACIÓ PERIÒDICA A LES FAMÍLIES
Infantil
- Cada trimestre, lliurament d’informe a la família.
- Entrevista entre el tutor/a i la família, una vegada al curs com a mínim.
- En acabar el cicle, lliurament del butlletí de final de cicle.
Cicle Inicial
- Cada trimestre, lliurament d’informe a la família.
- Entrevista entre el tutor/a i la família, una vegada al curs com a mínim.
- En acabar el cicle, lliurament del butlletí de final de cicle.
Cicle Mitjà
- Cada trimestre, lliurament d’informe a la família.
- Entrevista entre el tutor/a i la família, una vegada al curs com a mínim.
- En acabar el cicle, lliurament del butlletí de final de cicle.
Cicle Superior
- Cada trimestre, lliurament d’informe a la família.
- Entrevista entre el tutor/a i la família, una vegada al curs com a mínim.
- En acabar el cicle, lliurament dels següents documents: butlletí de final de cicle


AVALUACIÓ DEL PROCÉS D’ENSENYAMENT I DE LA PRÀCTICA DOCENT

Atendrà aquests aspectes:
a) Organització i coordinació de l’equip. Grau de definició. Distinció de responsabilitats.
b) Planificació de les tasques. Dotació de mitjans i temps. Distribució de mitjans i temps. Selecció de la forma d’elaboració.
c) Participació. Ambient de treball i participació. Clima de consens i aprovació d’acords. Implicació dels membres. Procés d’integració en el treball. Relació i implicació dels pares. Relació entre els alumnes, i entre els alumnes i els professors.
Alguns dels procediments i instruments de què es disposa per a avaluar aquests aspectes són els següents:
- Entrevistes amb alumnes.
- Debats.
- Entrevistes amb pares.
- Reunions amb pares.
Resultats del procés d’aprenentatge dels alumnes
AVALUACIÓ DE LES PROGRAMACIONS D’AULA
A fi d’establir una avaluació plena de tot el procés s’avaluaran els indicadors següents:
1.- Desenvolupament a classe de la programació
2.- Relació entre objectius i continguts
3.- Adequació d’objectius i continguts amb les necessitats reals
4.-Adequació de mitjans i metodologia amb les necessitats reals